Skip to content

MasterSeal 7000 CR

360° Kompletní ochrana pro extrémní podmínky

MasterSeal 7000 CR je systém hydroizolace a ochrany betonu s unikátní kombinací aplikačních a provozních vlastností, které řeší problémy agresivních prostředí odpadních vod. Prověřený systém MasterSeal 7000 CR výrazně prodlužuje životní cyklus betonových staveb.

 

 

Specifická chemická odolnost*

Specifická chemická odolnost včetně vysokých koncentrací biogenní kyseliny sírové.*

Schopnost přemostit trhliny

Přemostění trhlin až do 0,7 mm.

Snížená doba prostojů

Excellent curing properties, which reduce downtime

Maximální tolerance k vlhkosti podkladu

Maximální tolerance vlhkosti včetně aplikace na vlhké podklady.

Rychlá a snadná aplikace

Rychlé a snadné nanášení válečkem nebo stříkáním při teplotách od 5 °C do 35 °C.

Prokázaná trvanlivost

Minimální trvanlivost pět let – prokázáno v reálných podmínkách.Systém MasterSeal 7000 CR byl zkoušen v ústavu Franuhofer v podmínkách, které simulují podmínky ve skutečné kanalizaci po dobu 5 let. Výsledky této zkoušky neprokázaly žádné změny vlastností systému MasterSeal 7000 CR.

*Specifická chemická odolnost se zde týká chemické odolnosti vůči biogenní kyselině sírové (BSA) a také organickým kyselinám.

OBLASTI POUŽITÍ

Čistírny městských a průmyslových vod

Čistírny městských a průmyslových vod

včetně jejich přítokových a odtokových řádů

Bioplynové stanice

Bioplynové stanice

Vyhnívací nádrže

Kanalizační odpadní potrubí

Kanalizační odpadní potrubí

Sekundární záchytné jímky

Sekundární záchytné jímky

v průmyslových závodech

Skladba systému

MasterSeal 7000 CR se skládá ze dvou částí: penetračního nátěru MasterSeal P 770 a membrány MasterSeal M 790, obě na bázi technologie Xolutec™. Dvě barvy systému MasterSeal 7000 CR – červená a šedá – umožňují bezpečnou aplikaci i v prostředích se špatnou viditelností.

1 Penetrační nátěr MasterSeal P 770

2 Membrána MasterSeal M 790

Skladba systému MasterSeal 7000 CR

Prokázané vlastnosti

Systém MasterSeal 7000 CR byl zkoušen po dobu 5 let v ústavu Franuhofer v podmínkách, které simulují podmínky ve skutečné kanalizaci. Výsledky této zkoušky neprokázaly žádné změny vlastností systému MasterSeal 7000 CR.

Xolutec™

MasterSeal 7000 CR je na bázi technologie Xolutec™ - naše nová a unikátní technologie pro trvanlivé řešení. Xolutec™ byl vyvinut za účelem řešení problémů náročných technických prostředí.

Kombinace kontrastů

Xolutec™ je inovativní a inteligentní způsob kombinace aplikované chemie. Po smíchání na stavbě se reakcí tvoří prostorově prorůstající síť (IPN = interpenetrating network), která zlepšuje celkové vlastnosti materiálu. Navíc Xolutec™ kombinuje různé výhody jako je chemická odolnost s efektivním přemostěním trhlin.

Řešení vše v jednom

Řízením hustoty zesítění lze upravit vlastnosti systému Xolutec™, aby vyhovoval požadovaným vlastnostem výrobku. Neobyčejná univerzálnost systému Xolutec™ a jeho schopnost formulovat širokou škálu řešení pro specifické požadavky vytváří nový rozměr v technologii materiálů pro stavební průmysl.

Snadná a rychlá aplikace

Xolutec™ má velmi nízký obsah těkavých organických látek (VOC) a aplikuje se velmi rychle válečkem nebo stříkáním. Technologie není citlivá na vlhkost a snáší se se širokou škálou podmínek na stavbě, čímž značně rozšiřuje rozsah možnosti aplikace a snižuje potenciál pro prostoje a poruchy.

Díky své vynikající vlastnosti tvrdnutí i při nízkých teplotách umožňuje Xolutec™ rychlý návrat do provozu a garantuje efektivní, bezpečný a nepřetržitý provoz čistírny odpadních vod. Dlouhé cykly údržby a nižší náklady na životní cyklus výrazně snižují celkové náklady investice.

Výzvy při čištění odpadních vod

Každý krok při čištění odpadních vod vyžaduje svůj specifický přístup. Jak hydroizolace, oprava nebo použitý ochranný produkt, tak i návrh řešení musí být přizpůsobeny specifické chemické a mechanické agresivitě vody na přítoku. Požadovaná úroveň čistoty zpracované vody také ovlivňuje zvolené řešení.

Chemický proces

Betonové konstrukce čistíren odpadních vod jsou vystaveny složitým procesům fyzikální a chemické koroze. Nenatřený beton je zvlášť náchylný k takzvanému biogennímu koroznímu poškození kyselinou sírovou (BSA).

Proces biogenního korozního poškození kyselinou sírovou je způsoben bakteriemi rodu Thiobacillus, který metabolizuje sirovodík (H2S) a uvolňuje kyselinu sírovou. Anaerobní podmínky (bez kyslíku), například
v kanalizacích, kde dochází k minimálnímu proudění vzduchu, turbulencím nebo proudění vody, umožňují růst bakterií 1 .

Koroze BSA je výsledkem druhého procesu, při němž se H2S uvolňuje do horního prostoru. Akumulace H2S v horním prostoru se mění
s prouděním vzduchu, avšak i nízké koncentrace jsou dostatečné ke kolonizaci bakteriemi Thiobacillus 2 . Toto chemické působení může vést k vážnému strukturálnímu poškození betonu.

 
chemical-attack-water-pipe-v2